МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

ЈУ Гимназије Јован Дучић

Објављено: 27.06.2023.

МИСИЈА ШКОЛЕ

Мисија школе је да пружи ученицима знања и вјештине које ће их припремити за
одговоран однос према животу и раду. Школа настоји да оспособи ученике за критичко
мишљење, толеранцију и уважавање различитости, изграђивање позитивног система
вриједности и спремности за цјеложивотно учење. Кроз различите наставне и ваннаставне
активности тежи се препознавању и развијању индивидуалних потенцијала и стваралаштва
код ученика.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Наш циљ је школа у којој се критички размишља и његује стваралачки приступ
учењу и раду, гдје се развијају индивидуални потенцијали као и друштвено одговорно
понашање. Желимо да развијамо позитивну климу и партнерске односе како би се рад и
учење одвијали у пријатној атмосфери и сигурном окружењу. Такође, настојимо да
активно укључимо родитеље (старатеље) ученика у рад школе и појачамо сарадњу са
друштвеном заједницом у којој школа ради.