Конкурс за упис ученика у први разред 2023/24.

Јунски уписни рок

Објављено: 01.06.2023.

К О Н К У Р С

ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ  РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

 

- ЈУНСКИ УПИСНИ РОК-

 

 • ЈУ Гимназија ''Јован Дучић'' у Требињу у школској 2023/24. години у први разред уписује 80 ученика и то:

 

Р.б.

Смјер гимназије

Број одјељења

Број ученика у одјељењу

1.

Општи

2

по 20

2.

Друштвено-језички

1

20

3.

Природно-математички

1

20

 

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два смјера у гимназији. Кандидатима се бодују резултати у успјеху у оба смјера. Рангирање се врши према успјеху у оба смјера.

Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.

Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.

Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, а приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.

 

 • Редослијед кандидата за упис у први разред средње школе утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

                  1) Општег успјеха у основној школи и

                  2) Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеном смјеру гимназије за који кандидати конкуришу.

1) Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на сљедећи начин:

                  - у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,

                  - у VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,

                  - у VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три,

                  - у IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

                  На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова.

2) Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за одређени смјер на сљедећи начин:

                  - у VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,

                  - у IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

                  Предмети из осмог и деветог разреда основне школе који се посебно бодују за упис у одређени смјер гимназије:

 • Општи: Српски језик, страни језик, математика, физика и хемија,
 • Друштвено-језички: Српски језик, страни језик, математика, историја и информатика,
 • Природно-математички: Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.

                  По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.

                  По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

 • Ако више кандидата има једнак број бодова, те им се не може утврдити редослијед на ранг листи до броја предвиђеног планом уписа, предност имају сљедећи кандидати (по редослиједу вриједности):

                  а) кандидат са већом просјечном оцјеном из пет предмета који се бодују за упис у одређени смјер,

                  б) кандидат који има већу просјечну оцјену општег успјеха у шестом, седмом, осмом и деветом разреду основне школе,

                  в) кандидат који је у осмом и деветом разреду основне школе освојио прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу из предмета који се бодују за упис,

                  г) кандидат који је носилац дипломе "Вук Стефановић Караџић".

 

 • Пријем докумената ће се вршити у просторијама библиотеке Школе, у сљедећим терминима:

 

 

Р.б.

 

Термин

 

Почетак и завршетак уписа

 

Објава резултата на огласној табли Школе

1.

 

За ученике који имају 60 и више бодова

 

Понедјељак, 19.06.2023. г. и уторак 20.06.2023. г.

у времену од 08,00 до 12,00 часова

 

Четвртак, 22.06.2023. г, до 10,00 часова

2.

 

За преостала непопуњена мјеста

 

Од понедјељка 26.06.2023. г. до сриједе, 28.06.2023. г,

 у времену од 08,00 до 12,00 часова

 

Петак, 30.06.2023. г. до 10,00 часова

 

 • Учесници конкурса подносе сљедећа документа:
 1. пријаву за упис (узима се у Школи);
 2. оригиналну диплому/ свједочанство о завршеној основној школи;
 3. оригиналну диплому/свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање;
 4. извод из матичне књиге рођених;
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“;
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку;
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења;
 8. адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.